【仙吕】点绛唇 省悟原文,翻译,赏析_拼音版_作者程景初 

【仙吕】点绛唇 省悟

作者:程景初 朝代:元代
【仙吕】点绛唇 省悟原文
万种闲愁,一场春瘦,迷花酒。燕侣莺俦,煞青云友。
 【混江龙】长想着少年时候,拈花摘叶甚风流。见了些春风谢馆,夜月秦楼
马上抱鸡三市斗,袖中携剑五陵游。八个字非虚谬:玲珑剔透,软款温柔。
 【油葫芦】一世疏狂一笔勾,从今后都罢手,一场恩爱变为仇。赤紧的红裙
不解嘲风口,以此上青衫紧退揉花手。想着眼底情,眉角愁。则管里云来雨去空
<辶它>逗,终不见下场头。
 【天下乐】只被你干赚得潘郎两鬓秋。想着你恩情,也不是永久,恰便似风
中落花水上沤。我恰待踏折他花套竿,撞出锦<囗贵>头,早是咱千自在百自由。
 【那吒令】想当初您爱我时,剪青丝半纽。想当初敬您时,赠吟词一首。您
如今弃俺也,断金钗两头。想着您月底盟,星前咒,则怕你悔去也娇羞。
 【鹊踏枝】俺如今志难酬,和俺不相投。误了俺雁塔题名。虎榜名留。有一
日博得五花诰在手,则怕你消不得粉面油头。
 【寄生草】俺如今时间困,目下忧。三尺剑扫荡红尘垢,万言策补尽乾坤漏,
五言诗夺尽江山秀。若是柳耆卿剥得个紫袍新,你便是谢天香不避黄齑臭。
 【尾】深缦笠紧遮肩,粗布衫宽裁袖,撇罢了狂朋怪友。打扮做个儒流,风
月所近新来给了解由。谁信你鬼狐由,误了我谈笑封侯,早难道万里鹏得志秋。
气冲斗牛,胸藏锦绣,钓鳌头谁钓您这乐官头。 席上咏妓
 万种娇娆,一团俊俏,十分妙。百媚千娇,端的是闭月羞花貌。
 【混江龙】他若是含情一笑,朱唇一颗嵌樱桃。梨花玉体,杨柳纤腰。眉黛
春山娇滴滴,眼波秋水绿淘淘。可观可看,宜喜宜嗔。堪怜堪爱,难画难描。拨
银筝音吕韵悠扬,唱阳春白雪依腔调。你便有千金买笑,怎能够一刻春宵。
 【油葫芦】喜遇得樽席上猛见了,更那堪情性好,言谈语话那清标。你看那
聪明伶俐诸般妙,更那堪续麻道字无差错。生的来花样娇,柳样柔。知今博古通
三教,铁石人一见了也魂销。
 【天下乐】怎能够玉树同栖翡翠巢?无福的难也波消。自暗约,用心儿访寻
月下老。者莫你能会弹能会歌,能会绣能会描,怎生来少前程无下梢?
 【那吒令】离情空懊恼,我魂劳梦劳;缘薄命薄,看明朝后朝。我劝你断肠
籍上除了姓名,姻缘簿上寻个着落,一星星记在心苗。
 【鹊踏枝】我与你自量度,是评跋。你若听琴,我便题桥。趁青春年纪儿幼
小,休辜负好前程月夜花朝。
 【寄生草】相思病何年尽?姻缘簿甚日了?你看他知轻知重知分晓,不能够
同行同坐同欢笑,到教我添愁添闷添烦恼。怎能够喜孜孜花下燕莺期?几时得笑
吟吟春日鸳鸯效?
 【六幺序】眼前面人千里,耳边厢音信杳,隔三千弱水迢迢。闷恹恹鬼病难
熬,意迟迟情思心焦。桃源洞不见分毫,焰腾腾烈火烧袄庙,白茫茫水淹蓝桥。
莫不是我今生撅着相思窖?好教我行眠立盹,梦断魂劳。
 【幺】哎,你个多娇,仔细听着:你若是花下相招,月底来邀,琴瑟和调,
同伴吹箫,咱两个一世儿团圆到老,恁时节有下梢。寻一个安乐窝巢,散诞逍遥,
倒大来志气清高。当日个谢天香、李亚仙寻思到,知轻重肯辨清浊,后来受用金
花诰。则学鸳鸯,休学那燕子伯劳。
 【尾声】准备着花烛洞房春,安排下夜月笙歌笑,那时节喜喜欢欢宴乐。地
久天长成配偶,一世儿永远坚牢。画堂高怕是么暮暮朝朝,则学那连理树、合欢
带、比翼鸟。宝炉香渐烧,银台灯高照,成就了碧桃花下凤鸾交。
【仙吕】点绛唇 省悟拼音解读
wàn zhǒng xián chóu ,yī chǎng chūn shòu ,mí huā jiǔ 。yàn lǚ yīng chóu ,shà qīng yún yǒu 。
 【hún jiāng lóng 】zhǎng xiǎng zhe shǎo nián shí hòu ,niān huā zhāi yè shèn fēng liú 。jiàn le xiē chūn fēng xiè guǎn ,yè yuè qín lóu
mǎ shàng bào jī sān shì dòu ,xiù zhōng xié jiàn wǔ líng yóu 。bā gè zì fēi xū miù :líng lóng tī tòu ,ruǎn kuǎn wēn róu 。
 【yóu hú lú 】yī shì shū kuáng yī bǐ gōu ,cóng jīn hòu dōu bà shǒu ,yī chǎng ēn ài biàn wéi chóu 。chì jǐn de hóng qún
bú jiě cháo fēng kǒu ,yǐ cǐ shàng qīng shān jǐn tuì róu huā shǒu 。xiǎng zhe yǎn dǐ qíng ,méi jiǎo chóu 。zé guǎn lǐ yún lái yǔ qù kōng
<zǒu tā >dòu ,zhōng bú jiàn xià chǎng tóu 。
 【tiān xià lè 】zhī bèi nǐ gàn zuàn dé pān láng liǎng bìn qiū 。xiǎng zhe nǐ ēn qíng ,yě bú shì yǒng jiǔ ,qià biàn sì fēng
zhōng luò huā shuǐ shàng ōu 。wǒ qià dài tà shé tā huā tào gān ,zhuàng chū jǐn <wéi guì >tóu ,zǎo shì zán qiān zì zài bǎi zì yóu 。
 【nà zhà lìng 】xiǎng dāng chū nín ài wǒ shí ,jiǎn qīng sī bàn niǔ 。xiǎng dāng chū jìng nín shí ,zèng yín cí yī shǒu 。nín
rú jīn qì ǎn yě ,duàn jīn chāi liǎng tóu 。xiǎng zhe nín yuè dǐ méng ,xīng qián zhòu ,zé pà nǐ huǐ qù yě jiāo xiū 。
 【què tà zhī 】ǎn rú jīn zhì nán chóu ,hé ǎn bú xiàng tóu 。wù le ǎn yàn tǎ tí míng 。hǔ bǎng míng liú 。yǒu yī
rì bó dé wǔ huā gào zài shǒu ,zé pà nǐ xiāo bú dé fěn miàn yóu tóu 。
 【jì shēng cǎo 】ǎn rú jīn shí jiān kùn ,mù xià yōu 。sān chǐ jiàn sǎo dàng hóng chén gòu ,wàn yán cè bǔ jìn qián kūn lòu ,
wǔ yán shī duó jìn jiāng shān xiù 。ruò shì liǔ qí qīng bāo dé gè zǐ páo xīn ,nǐ biàn shì xiè tiān xiāng bú bì huáng jī chòu 。
 【wěi 】shēn màn lì jǐn zhē jiān ,cū bù shān kuān cái xiù ,piě bà le kuáng péng guài yǒu 。dǎ bàn zuò gè rú liú ,fēng
yuè suǒ jìn xīn lái gěi le jiě yóu 。shuí xìn nǐ guǐ hú yóu ,wù le wǒ tán xiào fēng hóu ,zǎo nán dào wàn lǐ péng dé zhì qiū 。
qì chōng dòu niú ,xiōng cáng jǐn xiù ,diào áo tóu shuí diào nín zhè lè guān tóu 。 xí shàng yǒng jì
 wàn zhǒng jiāo ráo ,yī tuán jun4 qiào ,shí fèn miào 。bǎi mèi qiān jiāo ,duān de shì bì yuè xiū huā mào 。
 【hún jiāng lóng 】tā ruò shì hán qíng yī xiào ,zhū chún yī kē qiàn yīng táo 。lí huā yù tǐ ,yáng liǔ xiān yāo 。méi dài
chūn shān jiāo dī dī ,yǎn bō qiū shuǐ lǜ táo táo 。kě guān kě kàn ,yí xǐ yí chēn 。kān lián kān ài ,nán huà nán miáo 。bō
yín zhēng yīn lǚ yùn yōu yáng ,chàng yáng chūn bái xuě yī qiāng diào 。nǐ biàn yǒu qiān jīn mǎi xiào ,zěn néng gòu yī kè chūn xiāo 。
 【yóu hú lú 】xǐ yù dé zūn xí shàng měng jiàn le ,gèng nà kān qíng xìng hǎo ,yán tán yǔ huà nà qīng biāo 。nǐ kàn nà
cōng míng líng lì zhū bān miào ,gèng nà kān xù má dào zì wú chà cuò 。shēng de lái huā yàng jiāo ,liǔ yàng róu 。zhī jīn bó gǔ tōng
sān jiāo ,tiě shí rén yī jiàn le yě hún xiāo 。
 【tiān xià lè 】zěn néng gòu yù shù tóng qī fěi cuì cháo ?wú fú de nán yě bō xiāo 。zì àn yuē ,yòng xīn ér fǎng xún
yuè xià lǎo 。zhě mò nǐ néng huì dàn néng huì gē ,néng huì xiù néng huì miáo ,zěn shēng lái shǎo qián chéng wú xià shāo ?
 【nà zhà lìng 】lí qíng kōng ào nǎo ,wǒ hún láo mèng láo ;yuán báo mìng báo ,kàn míng cháo hòu cháo 。wǒ quàn nǐ duàn cháng
jí shàng chú le xìng míng ,yīn yuán bù shàng xún gè zhe luò ,yī xīng xīng jì zài xīn miáo 。
 【què tà zhī 】wǒ yǔ nǐ zì liàng dù ,shì píng bá 。nǐ ruò tīng qín ,wǒ biàn tí qiáo 。chèn qīng chūn nián jì ér yòu
xiǎo ,xiū gū fù hǎo qián chéng yuè yè huā cháo 。
 【jì shēng cǎo 】xiàng sī bìng hé nián jìn ?yīn yuán bù shèn rì le ?nǐ kàn tā zhī qīng zhī zhòng zhī fèn xiǎo ,bú néng gòu
tóng háng tóng zuò tóng huān xiào ,dào jiāo wǒ tiān chóu tiān mèn tiān fán nǎo 。zěn néng gòu xǐ zī zī huā xià yàn yīng qī ?jǐ shí dé xiào
yín yín chūn rì yuān yāng xiào ?
 【liù yāo xù 】yǎn qián miàn rén qiān lǐ ,ěr biān xiāng yīn xìn yǎo ,gé sān qiān ruò shuǐ tiáo tiáo 。mèn yān yān guǐ bìng nán
áo ,yì chí chí qíng sī xīn jiāo 。táo yuán dòng bú jiàn fèn háo ,yàn téng téng liè huǒ shāo ǎo miào ,bái máng máng shuǐ yān lán qiáo 。
mò bú shì wǒ jīn shēng juē zhe xiàng sī jiào ?hǎo jiāo wǒ háng mián lì dǔn ,mèng duàn hún láo 。
 【yāo 】āi ,nǐ gè duō jiāo ,zǎi xì tīng zhe :nǐ ruò shì huā xià xiàng zhāo ,yuè dǐ lái yāo ,qín sè hé diào ,
tóng bàn chuī xiāo ,zán liǎng gè yī shì ér tuán yuán dào lǎo ,nín shí jiē yǒu xià shāo 。xún yī gè ān lè wō cháo ,sàn dàn xiāo yáo ,
dǎo dà lái zhì qì qīng gāo 。dāng rì gè xiè tiān xiāng 、lǐ yà xiān xún sī dào ,zhī qīng zhòng kěn biàn qīng zhuó ,hòu lái shòu yòng jīn
huā gào 。zé xué yuān yāng ,xiū xué nà yàn zǐ bó láo 。
 【wěi shēng 】zhǔn bèi zhe huā zhú dòng fáng chūn ,ān pái xià yè yuè shēng gē xiào ,nà shí jiē xǐ xǐ huān huān yàn lè 。dì
jiǔ tiān zhǎng chéng pèi ǒu ,yī shì ér yǒng yuǎn jiān láo 。huà táng gāo pà shì me mù mù cháo cháo ,zé xué nà lián lǐ shù 、hé huān
dài 、bǐ yì niǎo 。bǎo lú xiāng jiàn shāo ,yín tái dēng gāo zhào ,chéng jiù le bì táo huā xià fèng luán jiāo 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】点绛唇 省悟原文,【仙吕】点绛唇 省悟翻译,【仙吕】点绛唇 省悟赏析,【仙吕】点绛唇 省悟阅读答案,出自程景初的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。长安诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.changantheater.com/shi/59420.html

诗词类别

程景初的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语